Главная → Статьи по пчеловодству → Биология медоносных пчел → Щодо появи в сім’ях бджіл-трутівок

Щодо появи в сім’ях бджіл-трутівок

стаття російською

Відомо, що після тривалої відсутності матки в сім'ї з'являються бджоли, які відкладають яйця. Проте, за певного біологічного стану сім'ї трутівки можуть з'явитися і при наявності матки.

Г. Таранов (1964) повідомляє, що Л. Перепелова (1928), яка вивчала поведінку бджіл-трутівок, запропонувала розрізняти фізіологічних трутівок, які відкладають яйця, від анатомічних трутівок, які ще не відкладають яйця, але вже мають яйцеві трубочки на різних стадіях розвитку. Вона вперше виявила, що в сім'ях, які готуються до роїння, виникає значна кількість бджіл з розвинутими трубочками (анатомічні трутівки), причому поява трутівок співпадає з початком зниження яйценосності маток, а на час виходу рою кількість трутівок сягала 30% від усіх бджіл сім'ї. Підстановка у сім'ю надлишку відкритого розплоду з 1–2-денними личинками не викликала появи трутівок, а роїння не відбувалось.

Г. Таранов (1964) вивчав умови, необхідні для появи в сім'ї анатомічних бджіл-трутівок, і прийшов до висновку, що їх поява в сім'ї є показником надлишку бджіл-годувальниць відносно наявності в гнізді кількості відкритого розплоду. Нагромадження надлишку поживних речовин (молочка) в організмі цих бджіл і призводить до розвитку в них яйцевих трубочок, тобто появи майбутніх потенційних трутівок. Підстановка в сім'ю рамок з відкритим розплодом призводить до зникнення трутівок, тобто відбувається зворотній процес.

До речі, слід зауважити, що значна частина пасічників і тепер помилково вважають, що трутівками стають найстарші бджоли в сім'ї.

До того ж, зазначу, що для появи трутівок необхідний певний температурний режим у гнізді (не нижче +30°С), а також наявність білкових і вуглеводних кормів у достатній кількості, тобто бджоли не повинні бути голодними.

Отже, порушені питання досить складні і потребують більш глибокого додаткового вивчення.

В. Пилипенко, ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» УААН.

Журнал «Пасіка», №3, 2010 р., м. Київ.

О причинах появления в семьях пчел-трутовок

статья на украинском

Запечатанный роевой маточникИзвестно, что после длительного отсутствия матки, в семье появляются пчелы, которые откладывают яйца. Однако, при определенном биологическом состоянии семьи, трутовки могут появиться и при наличии матки.

Г. Таранов (1964) сообщает, что Л. Перепелова (1928), которая изучала поведение пчел-трутовок, предложила различать физиологических трутовок, которые откладывают яйца, от анатомических трутовок, которые еще не откладывают яйца, но уже имеют яйцовые трубочки на разных стадиях развития. Она впервые выявила, что в семьях, которые готовятся к роению, возникает значительное количество пчел с развитыми трубочками (анатомические трутовки), причем появление трутовок совпадает с началом снижения яйценоскости маток, а на время выхода роя количество трутовок достигало 30% от всех пчел семьи. Подстановка в семью избытка открытого расплода с 1–2-дневными личинками не вызывала появления трутовок, а роение не происходило.

Г. Таранов (1964) изучал условия, необходимые для появления в семье анатомических пчел-трутовок, и пришел к выводу, что их появление в семье является показателем избытка пчел-кормилиц относительно наличия в гнезде количества открытого расплода. Нагромождение избытка питательных веществ (молочка) в организме этих пчел и приводит к развитию в них яйцовых трубочек, то есть появлению будущих потенциальных трутовок. Подстановка в семью рамок с открытым расплодом приводит к исчезновению трутовок, то есть происходит обратной процесс.

Кстати, следует заметить, что значительная часть пчеловодов и теперь ошибочно считает, что трутовками становятся самые старшие пчелы в семье.

К тому же, отмечу, что для появления трутовок необходим определенный температурный режим в гнезде (не ниже +30°С), а также наличие белковых и углеводных кормов в достаточном количестве, то есть пчелы не должны быть голодными.

Следовательно, затронутые вопросы достаточно сложные и нуждаются в более глубоком дополнительном изучении.

В. Пилипенко, ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» УААН.

Журнал «Пасіка», №3, 2010 р., м. Київ.

 

Анатомия, физиология и генетика медоносной пчелы

Общественный образ жизни пчелиной семьи

Восковыделение. Строительная деятельность пчел

Рост пчелиной семьи

Роение